Povinně zveřejňované informace
dle 106/1999 Sb.


Účel a předmět činnosti organizace:
Zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.
• poskytuje předškolní vzdělávání vymezené § 33 až 35 zákona č. 561/2004\n Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném \nvzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 o předškolním \nvzdělávání a příslušnými prováděcími právními předpisy
• zajišťuje provoz školního stravování dle ust. § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
• poskytuje závodní stravování zaměstnancům školy
Kontakty:
Mateřská škola Bruntál, Okružní 23, Bruntál 792 01
tel.: 554 711 060
Mobil: 601 369 797; 734 327 367
E-mail(ředitelka MŠ): skolkabrokr23@raz-dva.cz
E-mail(jídelna MŠ): jídelna@msokruzni.eu
E-mail(třída KOŤATA): kotata@msokruzni.eu
E-mail(třída MYŠKY): mysky@msokruzni.eu
E-mail(trída VČELKY): vcelky@msokruzni.eu
E-mail(třída VEVERKY): veverky@msokruzni.eu
Web: www.msokruzni.eu
Identifikační číslo organizace (IČO): 62352768
Bankovní spojení: 806600734/0600 (Ge Money bank)
Zřizovatel:
Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
Sídlo: Nádražní 20, 792 01 Bruntál
Web : www.mubruntal.cz
IČ: 00295892
Přehled nejdůležitějších předpisů, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
• zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
• zákon č. 563/2004 Sb.,
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů
Příslušné informace lze získat:
• na informační nástěnce v sídle školy
• na úřední desce školy – stránky www.msokruzni.eu
• v denním tisku a sdělovacích prostředcích
Rozhodnutí ředitelky školy, proti kterým je přípustné odvolání:
• přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
• nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
• prominutí nebo osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby
• odmítnutí poskytnutí informace
• vyřazení dítěte z předškolního vzdělávání
Proti rozhodnutí ředitelky je možné se odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy do 15 dnů ode dne doručení.