Veverky

2017/2018


O děti

pečují

Hana Kunzfeldová

Učitelka
vcelky@msokruzni.eu

Bc. Zuzana Tomčová

Učitelka
veverky@msokruzni.eu

Věra Křivánková

pedagogický asistent
pedagogický asistent

Charakteristika třídy


Ve školním roce 2017/2018 je ve třídě Veverek zapsáno 13 dětí ve věku 3-7 let, z toho 10
chlapců a 3 dívky. Do kolektivu přichází 9 nových dětí. Dva chlapci mají odklad školní docházky ,další dva jsou předškolního věku. 9 dětí je ve věku 3-4 roky . U všech je třeba provádět nápravu hlásek, rozvíjet slovní zásobu a celkově řečový projev. Je třeba dbát na rozvoj fonematické diferenciace, sluchové paměti a také správné technice dýchání.
Ve třídě pracují paní učitelky Bc. Zuzana Tomčová a Hana Kunzfeldová. Paní učitelka Kunzfeldová pracuje s dětmi v řízené činnosti, což umožňuje paní učitelce Tomčové provádět individuální logopedickou péči.
Mgr. Holásková doporučila ke třem dětem asistenta, díky tomu je nám k dispozici také asistentka pedagoga.
Mezi nejdůležitější aspekty vzdělávacího a výchovného působení bude patřit příprava dětí na nástup do základní školy, rozvoj spolupráce mezi dětmi a rozvoj správné výslovnosti všech hlásek. K dětem se bude přistupovat s ohledem na jejich individuální a speciální potřeby. Výchovný a vzdělávací program se bude uskutečňovat dle rozvrhu režimu činností, v průběhu roku se bude neustále přizpůsobovat možnostem a psychosomatickým předpokladům dětí. Paní učitelky se budou snažit připravit dětem podnětné, radostné, vstřícné a klidné prostředí, aby se mohly děti bez problémů adaptovat, navázat přátelství s ostatními dětmi a dospělými.
Pro všechny děti budou vypracovány individuálně zaměřené vzdělávací programy, které vychází z aktuální diagnostiky dětí.
Logopedická péče bude spočívat v individuálních a kolektivních cvičeních , ve využívání speciálních metod a didaktických materiálů vhodných pro nápravu řeči.